A片动漫小视频

A片动漫小视频

误吞水蛭,肠痛黄瘦∶牛血热饮一二升,次早化猪脂一升饮之,即下出也。《白泽图》苍有九首,及孔子与子夏见奇九首,皆此物也。

赤白崩中∶猪毛烧灰三钱,以黑豆一碗,好酒一碗半,煮一碗,调服。 《岣嵝》云∶蛙得牛胆则不鸣。

一人用鸡子白皮袋之,掺止血药于舌根。 每服五分,烧酒调服,不过三服见效【集解】恭曰∶出西戎。

今日割取肉,明日其创即复合也。 又用猪胆连汁,笼住阴头。

颈下毛∶主小儿夜啼,绛囊钱,治邪疟。饮水处,百虫吸之皆死。

 利距善斗,以家鸡斗之,即可获。治水肿【发明】时珍曰∶牛角,筋之粹,骨之余,而又角之精也。

Leave a Reply